Beleidsdoorlichting Arbeidsverhoudingen
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de advisering over en de ontwikkeling van het regeringsbeleid op het gebied van de arbeidsverhoudingen met inbegrip van de aanvullende pensioenen. Vanuit die verantwoordelijkheid ontwikkelt het ministerie beleid voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Het gaat hierbij om het geheel van werkrelaties tussen werknemers en werkgevers en hun relatie tot de overheid. Het ministerie geeft vorm aan dit deel onderdeel van het overheidsbeleid op terreinen als arbeidsrecht, arbeid en zorg, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming, pensioenen en levensloop. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid op het terrein van de arbeidsverhoudingen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2007 besloten een beleidsdoorlichting uit te voeren.
Auteur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgever
Download
Overeenkomstige bronnen