Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat
Rond 1980 was de sociale zekerheid grotendeels een gezamenlijke verantwoor- delijkheid van vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid, waarbij de eerste twee een dikke vinger in de pap hadden bij de uitvoering. Te- genwoordig is de uitvoering van de sociale zekerheid nog louter een zaak van de overheid, hoewel enkele onderdelen (in het bijzonder de Ziektewet) zijn geprivatiseerd en overgedragen aan individuele werkgevers. Op het gebied van de arbeidsvoorziening heeft de overheid zich juist steeds ver- der teruggetrokken. Tot begin jaren negentig ging het om een overheids- verantwoordelijkheid, daarna werden de sociale partners er bij betrokken, maar inmiddels zijn de taken opgedeeld tussen de overheid (gemeenten en UWV) enerzijds en tal van commerciƫle re-integratiebureaus anderzijds. In dit boek brengen we de veranderingen in de uitvoeringsorganisatie en verantwoordelijkheidsverdeling sinds 1980 in kaart en trachten te verklaren waarom de veranderingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen.
Auteur
Nicolette van Gestel, Paul de Beer, Marc van der Meer
Uitgever
Amsterdam University Press
Download
Overeenkomstige bronnen